Integritetspolicy

Generella principer

Click here for english version of our privacy policy
Klik her for en dansk version

Den personliga integriteten är mycket viktig för oss. Nedan finner du vår integritetspolicy som ligger helt i linje med den nya europeiska förordningen (2016/679) The EU General Data Protection Regulation (GDPR). Vi skyddar din personliga integritet och behandlar information du tillhandahåller konfidentiellt. Förutom GDPR följer vi även ESOMAR:s (www.esmomar.org) branschpraxis såväl som andra lagar och förordningar om skydd av personuppgifter. Integritetspolicyn gäller personer över hela världen. Informationen du tillhandahåller används endast i undersökningssyfte.

Vi lämnar inte ut din personliga information till tredje part utan din tillåtelse.Vi kommer inte försöka sälja något till dig och vi kommer aldrig sälja din personliga information till någon. Vi är ett marknadsundersökningsföretag och är endast intresserad av dina åsikter och beteenden.Dina beslut om att delta i en studie, svara på specifika frågor eller avbryta delaktighet respekteras utan frågor.

Din personliga integritet är viktig för oss

Opinions- och marknadsundersökningar utgör en viktig funktion i samhället. Undersökningar gör det möjligt för företag och myndigheter att ta bättre beslut. Dina åsikter hjälper företag utveckla nya produkter, göra existerande produkter bättre och att förbättra kundupplevelsen. Politiska organisationer och myndigheter är också beroende av undersökningar för att ligga i linje med allmänhetens önskemål och behov.När du medverkar i en undersökning genomförd av JEM Analytics kan du vara säker på att vi skyddar din personliga integritet. Det kan hända att vi kontaktar dig igen för att bekräfta dina svar. Vi talar alltid om vilka vi är och varför vi kontaktar dig.Vi har utvecklat en omfattande integritetsstandard som du hittar i vår detaljerade integritetspolicy nedan.

Informationen vi samlar in

Vid webbundersökningar står det klart och tydligt i inbjudningar vem som står som huvudman för undersökningen (vår klient) och JEM Analytics roll och ansvar i samband med insamling och hantering av data. I de flesta fall är JEM Analytics kunder personuppgiftsansvariga och JEM Analytics kommer enbart att behandla dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde, på begäran av en personuppgiftsansvarig.När vi kontaktar dig är det i allmänhet för en av följande anledningar:

  • För att bjuda in dig till en undersökning.
  • För att utföra en intervju med dig i samband med en undersökning.
  • För att bekräfta svar du gav oss i en nyligen genomförd undersökning.
  • För att ge dig information om ett pris du vunnit eller om eventuell ersättning för ditt deltagande.
  • För att be om din tillåtelse att använda din personliga information för ett syfte vi inte förklarade för dig när vi samlade in din personliga information.

När du deltar i våra undersökningar kan vi fråga dig om dina personliga åsikter såväl som demografisk information såsom kön, ålder och familj. Personuppgifter som behandlas har ett syfte kopplat till undersökningen du blivit inbjuden till. Det är oftast intresseavvägning, allmänt intresse eller genom samtycke. Om de uppgifter vi samlar in är av känslig karaktär som till exempel politiska åsikter och religiös tro kommer vi alltid att be dig om ditt samtycke för den aktuella behandlingen.Deltagande i våra undersökningar är alltid frivilligt och du kan låta bli att svara på vissa frågor eller avbryta din medverkan i en studie när du så önskar.Vi bjuder aldrig in barn under 18 år att delta i en undersökning utan att ha fått medgivande från dess föräldrar.

Rätt att behandla personuppgifter

JEM Analytics har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att uppfylla våra klienters berättigade intressen eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. JEM Analytics har också rätt att behandla dina personuppgifter om du har lämnat samtycke till behandlingen.

Sekretess kring svar och kontaktinformation

Vi sammanställer dina svar från en specifik undersökning tillsammans med svaren från alla andra som medverkade och rapporterar denna sammanställning till vår klient som beställde studien. Vi rapporterar aldrig dina enskilda svar tillsammans med din personliga information till tredje part. Vi skulle aldrig sälja, dela, hyra ut eller på annat sätt medvetet avslöja ditt namn, din adress, telefonnummer eller emailadress till våra klienter, andra marknadsundersökningsföretag eller någon annan.Endast i följande fall kan vi dela med oss av din personliga information till tredje part:

Du ber om eller ger medgivande till att dela din personliga information och individuella svar med en tredje part för ett specifikt syfte.I de sällsynta men möjliga fall då JEM Analytics måste yppa information på grund av juridiska eller rättsliga skäl till myndighet.

Säkerhet

Vi arbetar hårt för att hålla din information hemlig och gör allt som krävs för att skydda dina uppgifter, både när du skickar information och efter att vi mottagit den. Vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR, vilket innebär att dina personliga uppgifter bara finns lagrade under den tid de behövs. Det vill säga för att kunna kvalitetsgranska och följa upp genomförda undersökningar JEM Analytics har infört rutiner för att säkerställa att dina uppgifter behandlas enligt denna integritetspolicy samt GDPR.

Den personliga informationens riktighet

JEM Analytics anstränger sig för att hålla personlig information som är inom JEM Analytics ägo och kontroll, och som används på regelbunden basis, aktuell, komplett och relevant. Vi förlitar oss på att du som är medlem i en panel vi äger hjälper oss att hålla din personliga information aktuell och komplett genom att besvara våra frågor ärligt.

Tillgång till personlig information

Du har rätt att få information om vilka uppgifter hos oss som finns lagrade om dig. Om du vill utnyttja denna rätt ber vi skicka en skriftlig begäran till emailadressen eller postadressen nedan under “Kontaktuppgifter”.Vi ska verka för att tillgodose dig med den önskade informationen inom 30 dagar efter det att vi mottagit din begäran. Om det inte skulle vara möjligt att ge dig informationen kommer vi att ge dig en skriftlig förklaring om varför.

Kontaktuppgifter

Frågor rörande denna policy, klagomål angående våra rutiner och begäran om tillgång till personlig information ska skickas till info@jemanalytics.se eller vanlig post (Rådmansgatan 10, 602 43, Norrköping).Vi kommer att granska alla klagomål och försöker alltid lösa sådant vi anser att det finns anledning till. Om nödvändigt kommer vi att ändra våra policies och rutiner för att säkerställa att andra inte upplever samma problem.